Tuesday, July 6, 2010

Deseret International Charities Gives Aid to Mongolia Herders for the Dzud Disaster

2010-05-19 13:16

http://zar.mongolnews.mn/i/5148

Есүс Христийн сүмээс 280 сая төгрөг хандивлажээ

“Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн байгууллага” нь Улсын онцгой байдлын газар, зудад нэрвэгдсэн аймгуудын засаг дарга нартай хамтран ажиллаж, гамшигт нэрвэгдсэн Монголын малчин өрхүүдэд туслан, ойролцоогоор 280 сая төгрөгийн хандив өгөөд байна. Хандивын мөнгө нь хоол хүнс, хувцас, түлш, ариун цэврийн хэрэглэл, төл малын тэжээл, хичээлийн жилийн турш малчдын хүүхдүүд байдаг цэцэрлэг, сургуулийн дотуур байрын халаалтын системийг засварлах зэрэгт зарцуулагджээ. Дээрх байгууллага нь Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмээс санхүүждэг ба Дэлхий даяарх сүмийн гишүүдийн хандиваар энэхүү тусламжийн сан бий болжээ.

Б.Энх-Уянга
Translation: Deseret International Charities donated about 280,000,000 tugriks ($200,000 US) of emergency relief to Mongolian herder families affected by the Dzud disaster and worked with the governors of seven aimags. Donated funds are being used to provide food, clothing, fuel, sanitary items and hay for young animals and repairs to heating systems of kindergarten/schools/ dormitories where herder families’ children stay during the school year. Deseret International Charities is funded by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and funds for the emergency were provided by donations from the Church members worldwide.

No comments:

Post a Comment